Konuşulacak Konular üzerine 1. ; Vahy Ekseninde Başörtüsü

Qasem

Bronz Üye
Mesajlar
2,335
Puanları
63
Yaş
40
Tepkime puanı
332
Öncelikle Böşörtüsü konusunu Vahy eksenli konuşmamız İman edenlerin Kuran ekseninde Konuyla yeniden yüzleşmelerini sağlamaktır. Tarihselci ve Kurana modern ve seküler yaklaşımların Vahy amacından saptırmak ve Maksadı Şeriayı gözetmediğini , Kendi dünyevi görüşlerini Ekseninde Tarihte Yeniden Popülerize olmak için kullanıldığı kanaatindeyiz...

Vahy ele alırken Kullanılan kavramları İndiği dönem içerisinde hangi manalara geldiğini ve Toplumda ne anlamda kullanıldığını tesbit açısından önemlidir. Kuran öncelikle yaşan Bir topluma kendi dilleri ile inmiştir. Ve Anlasınlar diyede Fasih bir Arapçayla , Anlaşılır ve toplumun kullandığı dil ile Hayata geçirilmiştir...

İman edenlerin daha iyi araştırması için İlgili ayetler; ( 19/97 - 54/17 - 12/2 - 2/99... vs vs )

İnşallah Bu Eksende Başörtüsünü ilmi olarak ele alacağız. Devamındada İman etmeyenlerin Böşörtüsü yada Neden iman gibi Sadece başörtüsü ekseninde varsa sorularını yada açıklamalarını dinleyip Akabindede konuyu kapatıp yeni konuya geçeceğiz inşallah...

Konu ilmi bir konudur. Sataşma yada konuyu saptırıcı yazışmalarınızı link vererek başka bölümlerde yapınız. Varsa ilgili konuyla alakalı delil yada döküman yada özgün düşünceniz veya sorunuz dile getiriniz inşallah.

Bu konuyu Daha çok metalblood ve EkSen Kardeşim ile konuşacağız. pan Kardeşimin bu konuyla alakalı talebi yoktu sanırsam. Ama konuyla alakalı 3. bir görüş olarak dinleyeceğimizi düşünüyorum...

Başlamadan İlgili ayetleri vermek istiyorum;

1. Ayetimiz;

Mü’min kadınlara da söyle: Hain bakışlardan sakınıp, zerâfetlerini koruyarak önlerine baksınlar. Namus ve iffetlerini muhafaza etsinler, bellerine sahip olsunlar. Açık olması zaruri olan yerleri (el ve yüzleri) hariç, cezbedici güzelliklerini göstermesinler. Başörtülerini, gerdanlarını, gerdanlıklarını açıkta bırakmayacak şekilde göğüslerinin üzerine sarkıtarak örtsünler. Zînetlerini, cezbedici güzelliklerini yalnızca kocalarının, babalarının, kocalarının babalarının, oğullarının, kocalarının oğullarının, erkek kardeşlerinin, erkek kardeşlerinin oğullarının, kız kardeşlerinin oğullarının, hemcinsleri olan kadınların, meşrû şekilde sahip oldukları, üzerlerinde meşrû hakları ve otoriteleri, kendileriyle düzgün insanî münasebetleri olan câriyelerin, kadına ihtiyacı kalmamış cinsî güçten düşmüş erkek hizmetkârların, yahut henüz kadınların mahrem yerleriyle ilgilenmeyen, farkında da olmayan çocukların yanında açabilirler. Gizlemekte oldukları güzellikleri, takıları anlaşılsın diye ayaklarını yere vurarak erkekleri tahrik etmesinler. Ey mü’minler, hepiniz birden günah işlemekten vazgeçip Allah’a itaate yönelerek tevbe edin ki, kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa eresiniz. (Nur Süresi ; 31. Ayet )

2. Ayetimiz;

Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve bütün mü’minlerin hanımlarına söyle: Sokağa tenlerini göstermeyen, vücut hatlarını belli etmeyen elbiselerini giyerek çıksınlar. Bu tür örtünme onların, vakar ve heybetleriyle hür kadınlar olarak tanınıp, kendilerine hürmet edilmesine; sarkıntılık yapılmamasına, incitilmemelerine en uygun bir örtünmedir. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. ( Ahzap Süresi: 59 )

İman Edenlerle Öncelikle şu konuda anlaşalım... Vahy in hayatını inşaa ettiği ve Kendisinede Ummeten Wasaten dediği vahy ile hayatını şekillendirmeye çalışan bir nesil vardı. Dolayısı ile onların Vahy i pratizesi bizleri ilgilendiren temel şarttır.

Bunu dedikten sonra ;

Ayeti Analiz edelim. Devamında da Üzerine karşılıklı konuşalım...Bunun dışında Daha Öncede Haksöz Üzerinde Kaleme aldığım bir yazıdan da pasajlar sunacağım inşallah...

Şimdi Öncelikle Modernist , Oryantalist ve Tarihselci zümrenin üzerinde bahsettiği Humr kelimesini kaleme alarak başlayalım. Bir kavramı anlamanın en güzel yolu Kullandığı dönemde Hngi anlamda ve ne için kullanıldığını bilmek gerek. Arapça'da hamr, bir şeyi örtmek anlamına gelir. Kendisi ile bir şeyin örtüldüğü ne ise ona da himâr denir ve daha sonraları bu kelime kadınların başörtüsünün adı olmuştur, çoğulu da humurdur (Rağıb, ts., I: 325). Şimdi Vahy de Mümin kadınlara başlarını örtmey emreden 2 ayeti sunduk. Gelelim Analizine...

Şimdi Bu iki ayette istisnai durumlar iki ruhsat ve imkân getirmektedir;
1. Dışarıda kalan yerler -yüz ve eller- örtülmeyecektir.
2. Örtünün içinde kalan kısımlar da bazı kimselerin yanında açılabilecektir

Diğer Ayette ;
Cilbab Kavramı geçmektedir; Cilbab kelimesi, vücudu örten geniş bir dış örtüdür (Sarmış, 2007, II: 108). Himârdan daha geniş ridadan ise daha küçük bir elbisedir. Kadın onunla başını örter ve onu göğsünden aşağıya salar (Zemahşeri, ts., III: 569).

Dikkat edilirse bu ayette kadınların başlarını örtmeleri emir kipleriyle bildirilmektedir. Emir anlamı olmadığını gösteren dilden veya dinden bir karine/delil olmadıkça bu kipin emir anlamı dışında bir anlam belirttiğini söylemek mümkün değildir.

Şimdi daha önceki yorumlarınızı merkeze alarak bugünkü arapçayla başın örtü kısmının birde sözlük anlamlarına bakalım. Arapça da kadınların kullandığı örtü mikna (doğrusu mikne'a) ve nasif'ten ibaret olmadığını. Şöyle ortalama bir Kur'an talebesi olsaydı, sözlükte şunları görürdü:

1. Burka' (veya burku'): Bütün yüzü örter. (Erkeğin kullandığına kına' denir).

2. Nikab: Bütün yüzü örtmeyip iki gözden birini açarak bağlanan başörtüsüdür.

3. Lifâm: Her iki gözü de burun üstünden itibaren açık bırakan başörtüsüdür.

4. Lisâm: Burun açıkta kalacak şekilde ağız üstünden örtülen örtüdür.

5. Hımar: Yüz hariç başın ve boynun tamamını örten ve Kur'an'da emredilen örtüdür.

6. Nasîf: Hımar'ın daha büyüğü, Anadolu'daki "atkı"ya benzer başörtüsüdür.

7. Mikne'a: Nasif'ten daha büyük olup bel altına kadar uzanan başörtüsüdür.

8. Cilbab: Yüz hariç baştan ayağa her tarafı örten örtüdür.

Hımar, lugat olarak tereddütsüz başla ilgilidir. İçki'ye de aklı örttüğü için aynı kökten "hamr" denilmiştir. İkisi arasındaki ortak nokta "baş" ile ilgili olmasıdır. Mesela küfr de "örtmek" demektir. Ama başa veya akla değil, kalbe nisbet edildiği için farklı kökten kullanılmıştır.

Şimdi Karaman dan bu konuda bir Alıntı yapalım.

"İslâm'da başörtüsü vardır" diyecek yerde "Kur'ân'da vardır" dememizin sebebi, "Kur'ân'da olmayan İslâm'da da yoktur" diyenlere itiraz payı/fırsatı bırakmamaktır. Doğrusu ise "Kur'ân'da, Sünnet'te, ictihadda ve ictihadların birleşmesi ile meydana gelen icmâda var olanın İslâm'da da varolduğu" hükmü ve kaidesidir. Cehaletten cesaret alanlarla bilgisini "nefsânî arzularına, menfaatine, taassubuna, peşin hükmüne" kurban edenler, Müslüman halkımızın kafasını karıştırıyorlar. Ortaya attıkları yeni iddia -daha doğrusu yeniden ısıtıp sofraya getirdikleri temcit pilavı- "başörtüsünün Kur'ân'da bulunmadığı, başın ve saçın açılmasında dinî bir sakınca olmadığı" hükmüdür. Halbuki biraz Arapça bilenler, Nur sûresinin ilgili ayetinde (24/29) geçen "hımâr" (çoğulu humur) kelimesinin "başörtüsü ve baş dahil vücudun üst kısmını kapatan örtü" mânasına geldiğini bilirler. Bu âyet gelmeden önce başlarındaki örtünün öndeki iki ucunu omuzlarından arkaya atan, boyunlarını ve gerdanlarını açıkta bırakan kadınlara "böyle yapmayın, bu iki ucu göğsünüzün (elbisenizin yakasının, gerdanınızın) üzerinden bağlayın" emrinin verildiğini de bilirler. Hadis okuyanlar, bu âyet gelince mescitte bulunan Ensar kadınlarının -ilâhî emri geciktirmeden yerine getirmek üzere- etekliklerini yırtarak başlarını, boyun ve gerdanlarını bununla bağladıklarını; keza Hz. Peygamber'in (s.a.) "Ergenlik çağına gelmiş bir kadın başörtüsü giymedikçe Allah onun namazını kabul etmez" buyurduğunu da bilirler. Bunları bilmeyenlerin fetva verme hakları yoktur. Bilip de bilmezden gelenlerin, güneşi nefsânî balçıklarıyla sıvamaya kalkışanların ise hesap günü gelip çatmadan akıllarını başlarına almaları gerekir.

Şimdi Forumsal üyesi kardeşlerim;
Şunu da sormak gerek... Vahy de Teorik olan konuların pratiğini kimden öğreniyoruz?
Eğer iman etmiş kişiler iseniz Namazda kılıyorsunuz demektir. Peki siz namazın Ritüellerini kimden öğreniyorsunuz? Yada 5 vakit namaz kılıyorsunuz değil mi ? Bunu uygulama olarak kimden öğrenmiş oluyorsunuz ?

O halde Vahyi pratize eden Vassat topluluğu neden göz ardı ediyor bu inkar edenler...

Şimdi diyelimki "Kur'an'da başı örtmek yok, gerdanı örtmek var" diyenlere "Kur'an'da başörtüsü var, evet 'saçınızı örtün' denmiyor, ama 'başörtünüzle gerdanınızı kapatın" deniyor, mesela "Etekliklerinizle diz kapağınızdan aşağısını örtün" denseydi, aşağı çekerek aşağıyı örtün, üst tarafını açın manası verilir miydi?" Diyen Saim hocaya katılmıyor değiliz...

Buyrun inşallah Şimdi İman edenler;
Bu hükmün olmadığını ve yalnış anlaşıldığı ile alakalı sunumunuzu alalım ve bunlar üzerinden konuşmaya devam edelim...
 

EkSen

Altın Üye
Mesajlar
9,872
Puanları
93
Tepkime puanı
785
Sokağa tenlerini göstermeyen, vücut hatlarını belli etmeyen elbiselerini giyerek çıksınlar Ahzap 59

Kuran'da tesettür var mıdır yokmuduru geçtim ben .. Bu konuda ki hüküm gayet NET VE AÇIKTIR ..
Benim meselem " tesettürün nasıl kullanıldığıdır "
Kafayı kapatıp DARACIK GİYİNENLERE, VÜCUT HATLARINI BELLİ EDENLERE, TESETTÜRÜ GİZLENMEK İÇİN DEĞİL DE GÖZLENMEK İÇİN KENDİ NEFİSLERİNE GÖRE DÜZENLEYENLERE BU AYETİ HEDİYE EDİYORUM ..
 

Qasem

Bronz Üye
Mesajlar
2,335
Puanları
63
Yaş
40
Tepkime puanı
332
Sokağa tenlerini göstermeyen, vücut hatlarını belli etmeyen elbiselerini giyerek çıksınlar Ahzap 59

Kuran'da tesettür var mıdır yokmuduru geçtim ben .. Bu konuda ki hüküm gayet NET VE AÇIKTIR ..
Benim meselem " tesettürün nasıl kullanıldığıdır "
Kafayı kapatıp DARACIK GİYİNENLERE, VÜCUT HATLARINI BELLİ EDENLERE, TESETTÜRÜ GİZLENMEK İÇİN DEĞİL DE GÖZLENMEK İÇİN KENDİ NEFİSLERİNE GÖRE DÜZENLEYENLERE BU AYETİ HEDİYE EDİYORUM ..

Önce yok diyenlerden cevap aldıktan sonra bu çerçevede de konuşacağız...
 

Eru

Platin Üye
Mesajlar
12,923
Puanları
93
Tepkime puanı
851
Ben bu konuda izleyici olayım.
 

Eru

Platin Üye
Mesajlar
12,923
Puanları
93
Tepkime puanı
851
Bir sorum olacak Qasem ; cariyeler için örtünme nasıldır? Muhammed döneminde, Müslüman kölenin ya da cariyenin olduğuna inanıyor musun?
 

Qasem

Bronz Üye
Mesajlar
2,335
Puanları
63
Yaş
40
Tepkime puanı
332
Bir sorum olacak Qasem ; cariyeler için örtünme nasıldır? Muhammed döneminde, Müslüman kölenin ya da cariyenin olduğuna inanıyor musun?
Bana göre o o dönemin sosyal statüsüdür. Ve vahyh Mümin kadınlar der ayırt etmez. Vahy statüyü kaldırır. İnşallah yarın bu konu üzerine yazar devam ederim. Telefondan yazmak can sıkıyor. , yarın burdan devam ederim. Sadece zihin dünyamı anla.diye giriş yapayım.dedim.
 

Eru

Platin Üye
Mesajlar
12,923
Puanları
93
Tepkime puanı
851

Bana göre o o dönemin sosyal statüsüdür. Ve vahyh Mümin kadınlar der ayırt etmez. Vahy statüyü kaldırır. İnşallah yarın bu konu üzerine yazar devam ederim. Telefondan yazmak can sıkıyor. , yarın burdan devam ederim. Sadece zihin dünyamı anla.diye giriş yapayım.dedim.

Vahy, müslüman kadınların iffetli olmasını istedi. Onun bunun salyalarını akıtarak bakmamasını ve günahlar ve zinalar doğmasın diye sadece mümin kadınlar için istedi. Zira bu vahy lerden önce, sapıklar tenha yerlerde gördükleri kadınlara sulanırdı ve cariye sandık diye kendilerini savunurdu. Cariye için zinadan ve günahtan ve özgür davranmaktan bahsedilebilir mi? Misafire takdim edilebilen bir cariye müslüman bile olsa örtünmüş olsa ne olur? Sonra yazarsın...
 

Qasem

Bronz Üye
Mesajlar
2,335
Puanları
63
Yaş
40
Tepkime puanı
332
Vahy, müslüman kadınların iffetli olmasını istedi. Onun bunun salyalarını akıtarak bakmamasını ve günahlar ve zinalar doğmasın diye sadece mümin kadınlar için istedi. Zira bu vahy lerden önce, sapıklar tenha yerlerde gördükleri kadınlara sulanırdı ve cariye sandık diye kendilerini savunurdu. Cariye için zinadan ve günahtan ve özgür davranmaktan bahsedilebilir mi? Misafire takdim edilebilen bir cariye müslüman bile olsa örtünmüş olsa ne olur? Sonra yazarsın...
Dediğin gibi yarın yazarım...
 

Baggins

Gümüş Üye
Mesajlar
6,184
Puanları
48
Yaş
37
Tepkime puanı
29
Vahşi köpeklerle yasiyor san tasmalarindan cikarmazsin..
ama evcillesmis tatli bir ev köpeğin varsa tasmaya gerek duymaz ona guvenirsin.

Zaman mekan sorunsalini komple goz ardı edecek olsak dahi ilk aklımıza gelen hayatımızı güzel kılan bayanları ne şekilde ortecegimiz olmasa keşke konu..

keşke kadını meta olarak gormesek, keşke işimizi gücümüzü aslında birer sehpa olmayan bu insanlari örtsek mi açsak mi derdiyle kirletmesek .
 

Eru

Platin Üye
Mesajlar
12,923
Puanları
93
Tepkime puanı
851
Vahşi köpeklerle yasiyor san tasmalarindan cikarmazsin..
ama evcillesmis tatli bir ev köpeğin varsa tasmaya gerek duymaz ona guvenirsin.

Zaman mekan sorunsalini komple goz ardı edecek olsak dahi ilk aklımıza gelen hayatımızı güzel kılan bayanları ne şekilde ortecegimiz olmasa keşke konu..

keşke kadını meta olarak gormesek, keşke işimizi gücümüzü aslında birer sehpa olmayan bu insanlari örtsek mi açsak mi derdiyle kirletmesek .

Konu din konusu. Vahy ile emredilen konusu. Bizim fikrimiz değil. :T:
 

Qasem

Bronz Üye
Mesajlar
2,335
Puanları
63
Yaş
40
Tepkime puanı
332
Konunun sonunda fikirlerinizi alıcam. Konuyu vahy çerçevesinde konuşalım diye gelmişti istek. İnşallah konunun sonunda düşüncelerinizi ve kadın konusunuda ele alacağım. Ama sabır. Zamanımız çok acelemiz yok...
 

Qasem

Bronz Üye
Mesajlar
2,335
Puanları
63
Yaş
40
Tepkime puanı
332
Bir sorum olacak Qasem ; cariyeler için örtünme nasıldır? Muhammed döneminde, Müslüman kölenin ya da cariyenin olduğuna inanıyor musun?

Vahy, müslüman kadınların iffetli olmasını istedi. Onun bunun salyalarını akıtarak bakmamasını ve günahlar ve zinalar doğmasın diye sadece mümin kadınlar için istedi. Zira bu vahy lerden önce, sapıklar tenha yerlerde gördükleri kadınlara sulanırdı ve cariye sandık diye kendilerini savunurdu. Cariye için zinadan ve günahtan ve özgür davranmaktan bahsedilebilir mi? Misafire takdim edilebilen bir cariye müslüman bile olsa örtünmüş olsa ne olur? Sonra yazarsın...

Az çok zihin dünyamı anlamışsındır...
Din Muhammedin Hususi dini değildir. Peygamberler Vahyi bize ileten ve Onun şahitliğini ( Yaşamlaştıran) yapan kimselerdir. Öyle Siyerler'de anlatıldığı üzere Doğa üstü güçlerle donatılan, Allah tarafından sürekli korunan, Hatadan tamamen arınmış kimseler değillerdir. Vahy'inde dediği gibi; Bizler gibi yiyen içen çarşıda pazarda gezen , derdi sıkıntısı olan Hayatın her alanında bizler gibi olan ama bize öncülük eden kişilerdir... Örneğin ; Şuan Bağlı bulunduğunuz kuruluşun lideri gibi ( Vahy ve onun örnekliği hariç)...

Bu yüzden Vahy merkezli diyorum...

Şimdi Cariye (Kadın Esir ) Yada köle meselesinin neresinden tutsan her açıdan elinde kalacak bir mesele... Hem insanlığın hemde dinleri yaşadığını iddia edenlerin Ayıbı...

Kölelik sadece Muhammed döneminde olan bir sorun değildir, Ondan öncede , ondan sonrada var olan 1905 yılında fili olarak sona erdirilmiş olsa bile Hala günümüzde Modern olarak var... Ayaklardan çıkan prangalar zihinlere vurulmuş malesef...

İnşallah bunu İnsan hurriyeti meselesi olarak Ayrıca konuşalım. Konu dağılmasın...

Öncelikle Dilimi anlamanız için Şunu belirteyim, Vahy dediğimde Sadece Kuran ı kast ediyorum. Vahy Sadece Muhammede vahyolunan değildir. Ama benim Muhatabiyetim şuan o olduğu için Vahy kullandığımda onu algılayınız...

Vahyin İndiği dönem Bizim için çok önemlidir. Vahyin inzal olduğu toplumda kölelik sistemi yürürlükteydi. Roma Hukukuna göre köle eşya olarak kabul edilir, mal gibi alınıp satılırdı.Hatta iki kişi arasında ihtilafa düşülürse köle ikiye bölünür ve bu şekilde taksim edilirdi. Mekke toplumunda kölelik ise; mülkiyet hukuku yanında, esirlik ölçülerine ve örfi hukuka göre de değerlendirilirdi.
Ancak Mekke'de inzal olan vahiy, tüm muhataplarını insan olarak gördü. Ve o toplumun yaygın bir örfü olan köle hukukunu tedrici bir şekilde düzenlemeye ve böylece İslam'a göre savaş esiri olarak kabul edilen köle ve cariyelik sistemini ıslah etmeye çalıştı. Kaldırdı demiyorum ıslah etmeye çalıştı...Vahyin değiştirme-dönüştürme (ıslah) hedefine rağmen sahih din algısını yeterince kavrayamayan veya taşıyamayan yöneticiler ve kitleler bir çok konuda olduğu gibi Cariyeler konusunda da geleneksel din anlayışını vahyin önüne geçirmiş, çeşitli hadisler uydurmuş ve Kur'an'a aykırı fetvalar verdiler. Ve kendi Din diye kendi algılarını İnsanlara din diye peydahladılar... Soonuç olarak da elimizde İçtihadi yorum bozuklukları, uydurma ve şazz rivayetlerle oluşturulan tarihi bir yara kaldı malesef...

Malesef Müslüman olduğunu iddia eden (Çünkü iman bir iddiadır) kişi, kurum, kuruluş , Güç sahibi, Otorite , egemenler , sermaye sahipleri, zenginler malesef bu Cariye diye Tabir ettikleri bu kesimi cinsel yönden sömürmüş ve istismar etmişlerdir.

Kölelik Ve Esirler ( Savaş Esirleri )( Esirlerin bayan olanlarına Cariye ) Tarihin iki ayrı sorunu ve Temelde birer insanlık ayıbıdır. Esir kampları bugün hala varlığını artarak korumaktadır.

İncelediğimiz dönem itibari ile Gerçekliği bir tarafa bırakmadan bakacak olursak Köleliğin birden kaldırılması sosyal ve ekonomik birçok probleme yol açacaktı; çünkü köle sahiplerinin ekonomik ve sosyal hayatları kölelerin varlığı üzerine kurulmuştu. Hayatlarında hürriyeti tanımamış ve tatmamış olan köleler de birden serbest bırakıldıklarında ne yapacaklarını şaşıracak, belki eski efendilerine başvurarak köle olmayı isteyeceklerdi. Bu yüzden İslam, köleliği birden kaldırmak yerine önce kölelerin durumunu ıslah etmeyi, onlara -kendi iradeleriyle çalışıp bedellerini ödeyerek hür olmak dahil- bir takım haklar tanımayı tercih etti. Zaman içinde köleliğin tamamen ortadan kalkması için de tedbirler aldı, kurallar koydu. Bunu örneklemek sadece konuyu uzatacaktır. Örnekleme isteyenler Yada detayla bilgi almak isteyenler Ali Rıza Demircan’ın “Kur’an ve Sünnet Işığında Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri” Adlı eserini temin edip Detayla inceleme yapabilirler...

Konuyu biraz daha açacak olursak ve Bu bağlamda bugüne getirecek olursak ; Tarihi gerçekliği Tüm çıplaklığıyla dillendirecek olursak Cariyeler Kur'an ve Sünnete aykırı bir şekilde genelde köleler, özelde satın alınabilen cinsel partnerler olarak topluma sunulmaktaydılar. Savaşlar son bulamayacağı için savaş esirleri olan cariyelerin de hep var olacaktır. Bugün İŞİD gibi Sözde Selefi yapılar Cariyelik hukuku dedikleri tamamen uydurma ve şaz ve illetli haberlerle uydurulmuş bir kölelik hukukudur. İslam dışıdır. Vahy dışıdır.

Vahy kendi bünyesinde islami dönemde tutsak edilmiş olan erkek ve kadınlar için Kur'an'da Mekki ve Medeni sûrelerde geçen "Esir", "Rakabe", "Ma Meleket Yemin", "Abd", "Eme" ve "Fetayat"
olarak ele alınmakta olup Bazıları tarafından öne sürüldüğü gibi sadece Mekke de güçsüz olduğu dönemde ele alınan bir konu değildir...

Konuya Kadın meselesi ve Beni Kureyza savaşı meselesinde yeniden döneceğiz inşallah...

Vel hasıl Konu yazdıkça uzar biz Konumuza dönelim
Vahy İman eden kadınlar der. Müminlerden bahseder Ayırt etmez. Kategorize etmez...
 

EkSen

Altın Üye
Mesajlar
9,872
Puanları
93
Tepkime puanı
785
Yani Qasem maşaALLAH öyle bir yazıyorsun ki benim ekleyecek bir şeyim kalmıyor .. Devam devam takipteyim ..
 

Qasem

Bronz Üye
Mesajlar
2,335
Puanları
63
Yaş
40
Tepkime puanı
332
Evet arkadaşlar bu konuyla alakalı düşüncesini dile getirmek isteyen, yada soru sormak isteyen olursa yazabilir... Pazartesiye kadar soru gelirse kaleme alacağım yoksa 2. Konuya geçeceğim...

Düşünceleriniz. Yada sormak istediğiniz başka bişey var mı?
 

Gece

Kayıtlı Üye
Mesajlar
979
Puanları
16
Yaş
33
Tepkime puanı
0
Evet arkadaşlar bu konuyla alakalı düşüncesini dile getirmek isteyen, yada soru sormak isteyen olursa yazabilir... Pazartesiye kadar soru gelirse kaleme alacağım yoksa 2. Konuya geçeceğim...

Düşünceleriniz. Yada sormak istediğiniz başka bişey var mı?

Abi inan okuyup detaylı bir de yorum yazasım var ama tembelliğimden midir. Yetiştirmem gereken seminer ödevinden mi okuyamadım bile daha yazdıklarını :( Mahsuru yoksa başka bir zaman tartışalım olur mu? Benim de ekleyeceklerim ve soracaklarım var sana bu konuda daha.
 

Qasem

Bronz Üye
Mesajlar
2,335
Puanları
63
Yaş
40
Tepkime puanı
332
Tamam inşallah...
Zaten ekleyeceklerini ve soracaklarını %95 oranında tahmin ediyorum. Bşz diğer konularda ilerlerken sen burayı okur, eklemelerini yapar ve sorularını sorarsın inşallah.

Ben konuya geri dönerim zaten....
Zaten elimden geldiğince konuda açık kapı bırakmadım. Ama yinede foruma ağır gelir diye derin analiz de yapmadım... İnşallah sen müsait olduğunda oku ve değerlendirmelerini yap.
 
X

Xena

Guest
Kuranı Kerim'de tesettür ayetinin oldugunu hiç bir zaman inkar etmedim. Ama benim anlam veremedigim nokta erkek cezboluyor da kadın olamıyor mu? Yani kadınlar bir erkegin vücudunu görünce etkilenemez mi? Etkilenir elbette. Bu durumda neden sadece kadınları içeren bir ayet var anlamıyorum gerçekten.
 
Üst Alt